สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่
online@inet.co.th
และดำเนินการแก้ไขได้เลย ระบุยื่นคำร้อง
ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : สมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์  https://rtarf.thaijobjob.com/
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทุกช่องทางของธนาคาร ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าสมัครสอบ 350.- บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย   
(1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน) และค่าบริการอินเทอร์เน็ต 20.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ
6. คำถาม :สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ ได้เมื่อไหร่
คำตอบ : สามารถสามารถพิมพ์และตรวจสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com/
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาควิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินการสอบภาควิชาการเมื่อไร
คำตอบ : กองบัญชาการกองทัพไทย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบใน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทย  https://rtarf.thaijobjob.com/
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา  และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 062 -757-4662   061-997-4204
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.